Học Tập >> Thời Gian Biểu

THỜI GIAN BIỂU

Lớp  GẤU BI  và  CHIM  NON  (khối Nhà trẻ  12 - 36 tháng tuổi)

6g45 – 7g30 :  bé vào lớp
7g30 – 8g00 :  thể dục – ăn sáng
8g00 – 8g15 :  vệ sinh
8g15 – 9g00 :  học tập - chơi góc
9g00 – 9g15 :  ăn sữa chua
9g15 – 10g00 :  chơi ngoài trời
10g00 – 10g30 :  uống nước - vệ sinh
10g30 –– 11g30 :  ăn trưa
11g30 – 14g00 :  đọc sách - ngủ trưa
14g30 – 15g00 :  ăn xế - vệ sinh
15g00 – 15g30 :  uống sữa
15g30 – 16g00 :  ôn tập
16g00 - 17g00 :  bé ra về

 

Lớp MẦM  ( 3 - 4 tuổi )

6g45 – 7g30 :  bé vào lớp
7g30 – 8g00 :  thể dục – ăn sáng
8g00 – 8g30 :  ăn sữa chua - vệ sinh
8g30 – 9g15 :  học tập tiết 1 - chơi góc
9g15 – 10g00 :  chơi ngoài trời
10g00 – 10g15 :  uống nước - vệ sinh
10g15 – 10g45 :  học tập tiết 2
10g45 –– 11g30 :  ăn trưa - vệ sinh
11g30 – 14g00 :  đọc sách - ngủ trưa
14g30 – 15g00 :  ăn xế - vệ sinh
15g00 – 15g30 :  uống sữa
15g30 – 16g00 :  ôn tập
16g00 - 17g00
:  bé ra về

Lớp CHỒI  ( 4 - 5 tuổi )

6g45 – 7g30 :  bé vào lớp
7g30 – 8g00 :  thể dục – ăn sáng
8g00 – 8g30 :  ăn sữa chua - vệ sinh
8g30 – 9g30 :  học tập tiết 1 - chơi góc
9g30 – 10g00 :  học tập tiết 2
10g00 – 10g45 :  chơi ngoài trời
10g45 – 11g00 :  uống nước - vệ sinh
11g00 –– 12g00 :  ăn trưa - vệ sinh
12g00 – 14g00 :  ngủ trưa
14g00 – 15g00 :  ăn xế - vệ sinh
15g00 – 15g30 :  uống sữa
15g30 – 16g00 :  ôn tập

Lớp LÁ  ( 5 - 6 tuổi )

6g45 – 7g30 :  bé vào lớp
7g30 – 8g00 :  thể dục – ăn sáng
8g00 – 8g30 :  ăn sữa chua - vệ sinh
8g30 – 9g30 :  học tập tiết 1
9g30 – 9g45 :  uống nước - vệ sinh
9g45 – 10g15 :  hoạt động góc  /  học tập tiết 2
10g15 – 10g50 :  chơi ngoài trời
10g50 –– 11g00 :  uống nước - vệ sinh
11g00 – 12g00 :  ăn trưa - vệ sinh
12g00 – 14g00 :  ngủ trưa
14g00 – 14g45 :  ăn xế
14g45 – 15g30 :  tắm - uống sữa - đọc sách
15g30 – 16g00 :  học tập tiết 3