Học Tập >> Tác Phẩm Của Bé


                       Vườn hoa – bé Mạnh Dũng lớp Mầm.                                            Trời mưa – bé Vũ lớp Lá.


                  Em đi chơi với mèo – bé Tú Quân lớp Lá.                                            Nhà em – bé Vĩ lớp Lá.


                             Tranh cát bé làm.