City tour: Nhà hát, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện, Dinh Độc lập

Trước Nhà hát TP 1

 Trong Nhà hát TP

Trong Nhà hát 2

Trong Bưu điện 1

Trong Bưu điện 2

Qua đường

Trong Nhà thờ

Trong Công viên

Trong Dinh Độc lập